Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Mihret ef. Žiko

MJESEC ALLAHOVE MILOSTI

''Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Allah, s.v.t., je Muhammda poslao sa vjerom istine i uputom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u doba kada je za izvjesno vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kada su ljudi zalutali sa pravog puta, kada je znanje bilo neznatno, kada je vrijeme stalo, a Čas obračuna se približio. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi...“ Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.w.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike do Časa obračuna.

Draga braćo u Islamu.

Uzvišeni Allah kaže:

''Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima sebi nepravdu ne činite (ne griješite)!'' (Et-Tevbe, 36.)

Učenjaci, tumačeći ove Allahove riječi, kažu:

''Allah je zabranio nasilje – grijehe, u svim mjesecima tokom godine, a nasilje i grijesi u svetim mjesecima strožije su zabranjeni i više kažnjivi, kao što su i grijesi na svetim mjestima strožije zabranjeni nego na drugim mjestima.''

Nakon izvršavanja dužnosti Hadždža, kurbana i ispraćaja mjeseca Zul-hidždžeta dočekujemo mjesec Allahove milosti, mjesec Muharrem. On je jedan od četri sveta mjeseca, Zul-kadde, Zul-hidždže, Muharrem i Redžeb, u kojima je zabranjeno ratovanje, prolijevanje krvi, nasilje-griješenje.

U ovom mjesecu se nalazi i Jevmul-ašure, deseti Muharrem, u kojem je Uzvišeni Allah, po predajama se spoznaje, ukazao Svoju milost  većini Svojih robova, poslanika.

Tako se kaže da su Adem, a.s., i hazreti Havva na deseti Muharrem bili pomilovani od grijeha zbog kojeg su iz Dženneta protjerani.

Na ovaj dan se dogodilo spasenje poslanika Ibrahima, a.s., od vatre cara Nemruda.

Na ovaj dan je Allah, dž.š.,izliječio poslanika Ejjuba, a.s..

Na ovaj dan je velika riba, koja je progutala Junusa, a.s., izbacila ga na obalu.

Jakubu, a.s., je vraćen vid na ovaj dan, a Musa, a.s., je sa Izraelćanima sigurno prešao raspolovljeno more i tako se spasio faraona i njegove vojske.

Allah, dž.š., je uništio Hudov, Šuajbov i Lutov narod a njih spasio na ovaj dan.

Nuhovo, a.s., spasenje od potopa se dogodilo na ovaj dan...

Mjesec Muharrem odlikuje se nad drugim mjesecima po danu Ašure i Allahov Poslanik, s.a.w.s., podsticao je sljedbenike svoga ummeta da poste taj dan i onome ko ga isposti obećao oprost (malih) grijeha počinjenih u protekloj godini. 

Najbolji post, nakon ramazanskog, je post u mjesecu Muharremu.
Mnogi ljudi ne znaju da je post u mjesecu Muharremu na velikom stepenu pohvalnosti, a kazao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.,: ''Najvredniji post, nakon ramazanskog, je post u Allahovom mjesecu Muharremu, a najbolji namaz, nakon obaveznih, je noćni namaz.'' (Muslim)

Upitan je Allahov poslanik Muhammed, s.a.w.s., o postu na dan Ašure, pa je kazao: ''Post Ašure briše (male) grijehe iz protekle godine.“ (Muslim od Ebu Katade, r.a.)

Poslanik, a.s.,  podsticao je sljedbenike svoga ummeta da poste taj dan i onome ko ga isposti obećao oprost (malih) grijeha počinjenih u protekloj godini.  Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je kazao: ''Kada je Allahov Poslanik stigao u Medinu, zatekao je židove da poste dan Ašure, pa ih je upitao: 'Šta je to?' Kazali su: 'Ovo je veličanstven dan (u rivajetu: dobri dan), u njemu je Uzvišeni Allah spasio Musaa i njegov narod (u rivajetu: Benu Israil) od faraona i njegova naroda (u rivajetu: od njihovog neprijatelja) pa ga je Musa, a. s., postio iz zahvale Allahu.' Kazao je Allahov Poslanik: 'Mi smo preči Musau od vas', pa ga je Allahov Poslanik postio i naredio da ga poste.'' (Buharija i Muslim)

 Ibn Abbas, r.a., smatra da je Allah, dž. š., dao za ova četiri mjeseca posebno mjesto, time što se u njima grijesi uvećavaju, ali i dobra djela. Zbog toga u tim mjesecima treba paziti na svoja djela.

Postavimo sebi pitanja: Da li se naše ponašanje i život u ovim mjesecima razlikuju od ostalih mjeseci i jesmo li uopće svjesni šta znači hurmet (svetost) Ešhuri huruma?

Da li u njima imamo pojačan ibadet ili uobičajeno griješimo, zaboravivši gdje smo i kuda idemo?

Da neki od nas nismo zaboravili da smo obični smrtnici, koji će samo za koji sat, dan ili godinu morati ostaviti dunjaluk i njegove varljive ukrase onda kada Azrail, Melek smrti, po naredbi Stvoritelja dođe da nam u davno propisanom trenutku iščupa dušu? 

Da možda nismo zanemarili i to da ćemo na Sudnjem danu odgovarati za svaki svoj korak, djelo i misao, da ćemo odgovarati za preuzete emanete, a posebno za naše supruge i djecu, koji su nam povjereni na čuvanje i da ćemo odgovarati za to na koji način smo koristili vrijeme kao Allahovu blagodat? 

To je Dan u kojem će se tajne objelodaniti, osim onih koje Allah, dž. š., Svojom voljom i milošću sakrije i kada će nevjernici i munafici poželjeti da tlo ispod njih propadne ili će poželjeti da budu obična prašina i to je Dan u kojem će protiv ljudi svjedočiti njihova tijela, a usta će im biti zapečaćena!

Razmišljajmo o Danu u kojem neće biti podmitljivih kadija niti će biti odgađanja rasprava! Razmišljajmo o Danu u kojem se niko od nas, kao što stoji u hadisu neće moći pomjeriti sa svoga mjesta dok ne budemo odgovorili na četiri pitanja: u što smo život proveli, kako smo mladost iskoristili, da li smo se po onome što smo naučili vladali i na koji način smo sticali i trošili naše imetke!

Na Sudnjem danu najviše će pomagati i pomoć tražiti  čovjek kojem je Uzvišeni Allah dao Svoje dobro pa se on njime pomogao u griješenju prema Allahu.

Draga braćo, u životu koji nam je preostao do određenog časa, tražimo slast u trome: u namazu, u učenju i razumjevanju Kur'ana i u zikru. Ako u tome nađeš slast, idi i budi radostan. U protivnom, znaj da su tvoja vrata zatvorena pa ih nastoj otvoriti.

Braćo, zapamtimo da je naš kraj slika našeg budućeg života, da kraj djelo krasi i da smo samo putnici koji se sele iz jedne kuće u drugu, a dunjaluk je pijaca na kojoj se kupuje Ahiret.

Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i očistimo se od grijeha! Ne propustimo da  postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovih dana oživimo pritvrđeni sunnet našeg Poslanika, s.a.w.s., da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dž.š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!  

„Gospodaru naš, daruj nas milošću Svojom i daruj nam u ovom našem poslu prisebnost.“ (El-kehf, 10)

Žiko Mihret 16.10.2015.g. Boždarevići

NEKA NAM HIDŽRA BUDE OPOMENA

''Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Allah, s.v.t., je Muhammda poslao sa vjerom istine i uputom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u doba kada je za izvjesno vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kada su ljudi zalutali sa pravog puta, kada je znanje bilo neznatno, kada je vrijeme stalo, a Čas obračuna se približio. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi...“ Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.w.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene sljedbenike do Časa obračuna.

Read more...

USPJEĆE SAMO ONAJ KO JE OČISTI...

''Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo''.

Draga braćo u dini-Islamu, ibadeti su najviše sa čime se može oplemeniti i na deredže uzdići Allahov, dželle še’nuhu, rob. Ibadetima se osvjetljavaju srca i odgajaju duše i oni su uzrok jačanja morala, snaženja unutrašnjeg zadovoljstva i u konačnici oprosta grijeha. Od Allahove, subhanehu ve te’ala, milosti i mudrosti je to što je propisao ibadete kojima se popravlja duša. Propisao je temeljne ibadete: namaz, zekat, post, hadždž i džihad, da se njima upotpuni odgoj čovjeka i očisti od svake prljavštine.

Sehl b. Sa‘d es-Saidi, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Došao mi je Džibril i rekao: ‘O Muhammede! Živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš sigurno umrijeti! I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se sigurno rastaviti od njega! I radi što god hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti pitan! I znaj da je ugled i počast vjernika u njegovom noćnom namazu, dok je njegov ponos u njegovoj neovisnosti od ljudi.’”

Draga braćo, Džibril, a.s., se obraća nama preko Poslanika, s.a.w.s., i nama skreće pažnju na istine kojih moramo biti svjesni i prema kojima svoje živote moramo urediti kako bi uspjeli.

Od Ebu Se'ida el-Hudrija r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. jednog dana poslije ikindije namaza prisutnima, nakon zahvale Allahu s.v.t. održao sljedeci govor:

 ''Ovaj svijet je zaista kao kakva divna zelena bašća. Allah, s.v.t., je učinio vas svojim namjesnicima na Zemlji, pa dobro gledajte kako ćete raditi. Čuvajte se ovog svijeta. Čuvajte se Allaha u pogledu vaših žena.

Neka strah od ljudi nikog ne sprječava da kaže istinu ako je zna...''

Allahov Poslanik s.a.v.s. je i dalje govorio sve dok je Sunca bilo na horizontu, a zatim je dodao: ''Od ovog svijeta je ostalo onoliko koliko je ostalo od ovog vašeg dana.''

Od Džabira ibn Abdullaha r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. jednom prilikom okupljenim ashabima održao sljedeći govor:

''O ljudi, tražite oprosta od svog Gospodara prije nego što umrete. Činite dobra djela prije nego što budete još više zauzeti. Uspostavljajte vezu sa svojim Gospodarom čestim zikrom i sadakom, javno i tajno, bićete opskrbljeni, nagrađeni i spašeni. Znajte da vam je Allah, s.v.t., propisao džummu namaz kao obligatnu, prvostepenu dužnost na ovome mjestu, u ovom mjesecu, u ovoj godini, pa sve do Sudnjeg dana. Onaj koji smatra džummu namaz nevažnom, ili je zaniječe za moga života, ili je zaniječe poslije moje smrti, a bude imao imama, svejedno bio on pravedan ili nepravedan, taj neće biti obuhvaćen Allahovom milošću, niti će imati ikakve koristi od svoga namaza, zekata, hadždža, posta i drugih dobrih djela sve dok se ne pokaje. A ako se pokaje, pa Allah zaista prima pokajanje. Žena ne može biti imam muškarcu, niti neuki učenom, a niti bludnik vjerniku, osim ako na to bude prisiljen višom silom.''

Uzvišeni Allah rekao je:“Zatim smo Knjigu ostavili u naslijeđe Našim robovima koje smo Mi odabrali. Od njih ima onih koji sami sebi čine nasilje! Ima ih koji su umjereni u svojim ibadetima, a ima i onih koji se, Allahovom dozvolom,

natječu u dobru!”(Fatir, 32)

Draga braćo, ljudi se dijele na tri vrste:

-oni koji sami sebi čine nasilje zapostavljajući Allahove naredbe,

-umjereni, koji se klone onoga što izaziva Allahovu srdžbu i zadovoljni su najnižim stepenom Allahovog zadovoljstva,

-oni koji se natječu u činjenju dobrih djela.

Braćo, razmišljamo li kojoj od ove tri skupine pripadamo?! Jesmo  li kada pokušali postaviti sebi program koji će nas  pridružiti onima koji su prvi i uvijek prvi?! A ko su to prvi i uvijek prvi?! Kako su dospjeli do tog stepena?! Kakva ih nagrada čeka?!

Što se tiče nagrade pripremljene za njih, ne sumnjam da smo pročitali ili čuli Allahove riječi:“I oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti, u džennetskim baščama naslada. Bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih! Na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti! Služit će ih vječno mladi mladići sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg – od koga ih glava neće boljeti i zbog koga pamet neće izgubiti – i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili!”(El-Vaki‘a, 10-24).                    

Oni su radili i ovo je nagrada za rad, a ne za puko priželjkivanje!

Draga braćo, upravo o kakvom se radu govori, Allah dž.š. nam odgovara .Postoji SAMO JEDNO mjestu u Kur'anu gdje se Allah zakleo jedanaest puta zaredom na SAMO JEDNU stvar!

"1-Tako Mi Sunca 
2-i svjetla njegova,
2-i Mjeseca kada ga prati,
4- i dana kada ga vidljivim učini,
5- i noći kada ga zakloni,
6- i neba 
7-i Onoga koji ga sazda,
8-i Zemlje 
9-i Onoga koji je ravnom učini,
10-i duše, 
11-i Onoga koji je stvori 
pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,

USPJEĆE SAMO ONAJ KO JE OČISTI,
A PROPAST ĆE ONAJ KOME BUDE PRLJAVA!"   (Eš-Šems)

Pa koliko radimo na čišćenju svoje duše!?

I doista je sve u Allahovim rukama, On će očistit dušu onoga koji to zasluži, onome kome hoće, a propast će onaj kome bude prljava ili onaj ko ne želi da je očisti.

Molim Allaha dž.š. da nas uputi na Put pravi, da nam se smiluje i da nam oprosti,a svi smo mi Njegovi i Njemu se vraćamo.

Hutba-Gradac  02.10.2015.

POBOŽNOST JE NAJVEĆI ZALOG NA BUDUĆEM SVIJETU

''Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo''.

Draga braćo u dini-Islamu.

U ovom mubarek danu, danu džumme, podsjećam i sebe i vas na riječi Božijeg poslanika, s.a.w.s., našeg učitelja i uzora koji je jedini toga dostojan. Onoga koji je molio za svoj ummet i za njega kurban klao, koji je lijepim savjetom svoje sljedbenike savjetovao i djelom pokazao ono sa čim će Allah, dž.š., bit zadovoljan.

Read more...

KRAJ DJELO KRASI

Hvala i zahvala Allahu, dž.š., Gospodaru i Uzdržavatelju svega, a neka je salavat i selam na Njegovog miljenika, Muhammeda, s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve njegove sljedbenike do Dana polaganja računa.

Draga braćo u dini-Islamu.

Nalazimo se u mubarek danima mjeseca Zul-hidždžeta, koje je plemenito i blagoslovljeno vrijeme, vrijeme činjenja dobrih dijela koja će biti posebno vrednovana na Mizanu. Allah dž.š. iz Svoje milosti i blagodati prema svojim robovima je odabrao prvih deset dana ovog mjeseca i učinio ih vrijednijim nad ostalim danima godine. Odredio je da djela učinjena u ovom vremenu budu vrednija od djela učinjenih u drugim danima i poživio nas, dao nam priliku da u ovim danima budemo od onih koji će se posebno okoristiti uvečavši svoje dobra djela.

Read more...

DJELA KOJA VODE U DŽENNET

Neka je hvala i zahvala Allahu dž.š. onolika kolika Njegovoj Uzvišenosti pripada, a neka je salavat i selam na našeg učitelja Muhammeda, s.a.w.s., na njegovu porodicu, ashabe i njegove vjerne sljedbenike do dana Istine.

Poštovana braćo u dini-Islamu.

Podsjećam i sebe i vas na uzvišene riječi Milostivog Koji u suri El-Insan u osmom i devetom ajetu kaže:

„I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.

 -Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!“

Read more...