Sun10172021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Numan ef. Ćosić Hutba: Živjeti po islamu

Hutba: Živjeti po islamu

Numan ef. Ćosić
16.05.2006.G.
Prkanjska džamija-Konjic

ŽIVJETI PO ISLAMU

      Iman je određenje i ispunjenje čovjeka iznutra, on se veže za srce, dušu i um, a dinu-islam je određenje i ispunjenje čovjeka izvana. Riječ islam označava i sadržava svjesnu, namjernu i slobodnu predanost i pokornost Allahu dž.š.

Može se reći da dini-islam obuhvata sveukupno ponašanje i držanje ljudi koje je upravljeno i dirigovano imanom-vjerom u Allaha dž.š. Ukupna aktivnost, rad i postupci vjernika rezultat su njegovog ubjeđenja i vjere u Boga. Zbog toga se i kaže da vjernik čini ibadet i kad je na radnom mjestu i kad se brine o sebi, o svojoj porodici, o užoj i široj zajednici..jer on to radi u ime svoga Gospodara-Allaha dž.š.

Allah dž.š. kaže: „...koji god čovjek predano okrene lice svoje Allahu. A bude dobra djela činio, njemu pripada nagrada njegova kod Gospodara njegova! Takvima nema straha niti će se žalostiti.“ Bekara 112

      U ovom značenju Božiji Poslanik kaže: „Biće sretan onaj ko se uputi na put Islama i spasa, te kojem život bude umjeren i on bude zadovoljan takvim životom. Islam je lahka i jednostavna vjera. Nikome ko je pokušao biti neodmjeren u praktičnim pitanjima vjere, nije uspjelo da ostane trajno dosljedan, jer ga je to( kao protuprirodno ) savladalo. ( Ko sebi zadaje više nego se traži od njega) Zato budite umjereni u nafili-ibadetu i istrajni radujte se nagradi Allahovoj i tražite pomoć od Njega jutrom i večerom. Ko u Islamu doživi starost, to će mu na Ahiretu  biti svjetlo. Onome koga Allah dž.š. uputi Islamu i pouči ga razumjevanju Kur¨ana, a on se požali na neimaštinu Allah će mu odrediti siromaštvo do Sudnjeg dana. U Islamu nema klera i monaštva.“

U drugom hadisu on kaže: „ Islam je lijepa narav. Islam je javno ispoljavanje, dok je iman stvar srca. Islam je uzvišen i nenadmašiv, tako da ga niko i ništa ne može nadmašiti i nadvisiti. Islam je čista vjera, pa budite i vi čisti! U džennet može ući samo onaj ko je čist. Znak dobrog i čvrstog Islama jednog čovjeka je to da se ne mješa u ono što ga se ne tiče.“

       Osnovni princip koji donosi Islam jeste tevhid. Tevhid je riječ kojom ulazimo u Islam a onda po njoj živimo, radimo, ponašamo se, postupamo i postojimo. Vjerovanjem, očitovanjem, izgovaranjem i konceptom života prema kelime-šehadetu-tevhidu mi slijedimo pravi put: „ Allah svjedoči da osim Njega drugi Bog ne postoji i meleci i ljudi učeni isto svjedoče i da pravedno postupa! Nema Boga sem Njega, silnog i mudroga.“ Alu Imran 18

Princip tevhida-monoteizma je osnovni princip života , stvaranja, svijeta, jedinstva, bitisanja i opstanka. Unutar tevhida preko jedne te iste volje, riječi, odredbe i zakona stvara se i održava jedan te isti RED, POREDAK, RAVNOTEŽA I HARMONIJA u kosmosu i na Zemlji. Da nije tako život, red, ravnoteža bili bi poremećeni.

„Da na nebesima i na Zemlji ima još bogova osim Allaha, poremetila bi se nebesa i Zemlja!“ El Enbija 22

I kad mi izgovaramo riječi tevhida: LA ILAHE ILLELLAH  MUHAMMEDUR RESULULLAH- mi svjedočimo taj princip i tu stvarnost.

Muhammed a.s. pokazao nam je da vjera nije samo stvar ličnog uvjerenja, već kompletan put života. Poslanik je u Medini donio medinski ustav u kome je garantovao zaštitu vjerskim manjinama, kao najveći pravni akt jedne zajednice. Njime se regulišu odnosi među muslimanima, odnosi sa nekim plemenima, osnovna ljudska prav, obaveze i dužnosti, ekonomska i svojinska pitanja. Prema tome Islam se ne može predstaviti kao teologija jer ne govori se samo o vjerovanju, Islam je i način života koji treba primjeniti u životu i ne može se svesti samo na teoriju, Islam je jedna živa i dinamična realnost.

Islam štiti hurmet života. Prvi put u istoriju ljudskog zaštićena su prava žena,djece,siročadi,strancima i robovima.Poslanik je osudio rasizam i nacionalizam riječima:“Nema prednosti Arap nad nearapom,niti bijelac nad crncem,osim po dobročinstvu.“

Božiji poslanik je ohrabrivao i podsticao svoje sljedbenike da traže korisno znanje

gdje god bi ono moglo biti.Kad se pravilno koriste znanje i nauka donose samo korist i nikad nisu u koliziji sa učenjemislama.Muslimani su nekoliko stoljeća vodili svijet u mnogim znanostima;oni su,zapravo,udarili temelje mnogim naučnim disciplinama.Svoju kasniju dekadencu muslimani ne mogu ničim pravdati.

Božijom odredbom poslanik a.s. uvodi princip dobroćinstva-ihsana:to znači-da lijepo postupamo u svim svojim postupcima i radnjama,a najbolji musliman je,kako kaže poslanik onaj koji najviše koristi ljudima.Na drugoj strani pokuđena su sva svojstva i osobine kojima se nanosi šteta ljudima,poslanik veli:“U dženet neće ući varalica,onaj ko se oholi,izdajica i onaj ko je ružno postupao sa svojim podređenim.“ Tirmizi

„Nije  od nas onaj ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv prema našim mladima.“ Tirmizi

Pogledajte širinu islamskog učenja i pogledajte koja važnost se prIdaje dobroćinstvu iz hadisa u kojem poslanik kaže:“Niko od vas neće dostići pravo vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu (muslimsnu) ono što želi i voli samome sebi.“Buharija i Muslim

       Da bi zaštitio ljudsku ličnost i dostojanstvo Božiji poslanik afirmiše i pridaje veliki značaj izgradnji porodice,njenom čuvanju i jačanju.On stalno podstiče na čuvanje i održavanje rodbinskih veza,kao i njihovo materijalno pomaganje.

       Lijepom moralu i ahlaku poslanik je pridavao posebnu važnost.On je govorio da će lijepo ponašanje imati najveću težinu na mizanu na Sudnjem danu.

       Poslanik je uspostavio pravila koja štite životinje,kojima se čuva vegetacija i životna sredina.Možemo slobodno reći da je poslanik preteča u razvoju ekološke svijesti.On je rekao:“Kad bi znao da će sutra nastupiti kraj svijeta a u ruci imaš sadsnicu-posadi je.“

      Uspostavio je prava radnika rekavši da im se plati prije nego im se znoj osuši.Zabranio je varanje u poslovanju i lihvarstvo,a hrabrio je slobodnu trgovinu i investiranje.Radio je za mir ali je poduzimao sve radnje da se odbrani u slučaju potrebe.

      U cilju zaštite zdravlja i tijela islam je zabranio alkohol i sve ono što šteti organizmu:“Ne bacajte sami sebe u propast.“ Kur'an

       Pad muslimana u zadnjim stoljećima nije posljedica nedostatka islamskog učenja,nego upravo njihov propust da žive po tom učenju.

Sve što je u islamu nekada bilo progres i napredak,pretvorilo se kod muslimana današnjice u nehat i stagnaciju;što god je bilo velikodušnost i spremnost za nesebičnost,izopačilo se kod današnjih muslimana u uskogrudnost i sklonost ka lagodnom životu.Glavni razlog za društveno i kulturno nazadovanje muslimana leži u činjenici da su oni postupno prestali slijediti duh islamskih učenja.Onda kada je muslimanima njihova vjera postala navika i običaj a prestala da bude životni program koji treba svjesno sprovoditi,dinamični podsticaj koji leži u osnovi njihove civilizacije iščezavao je i postepeno ustupao mjesto indolenciji,strilnosti i kulturnom padu.

Mi protuslovimo svojoj vjeri dok je ona našim dalekim precima bila živi podsticaj:mi je se stidimo,dok su se oni njome ponosili. Muslimani moraju prihvatiti i proučiti stanje u kojem se nalaze i otkriti uzroke koji su doveli do takvog stanja.Moraju se vratiti uzrocima progresa i napretka koji izviru iz njihove vjere i prakse Božijeg poslanika Muhammeda a.s.

Trebaju odgojiti ulemu koja neće voditi glavne rasprave o tome gdje treba držati ruke na namazu:na prsima ili na stomaku;ulemu,čiji vrhunac znanja neće biti saznanje da treba potkresati svoje pantalone.

Preporod

BRAK I PORODICA

RADIO BIR

ZEKAT

Edukacija

edukacija-o-islamu-baner