NEKE ODLIKE POSLANIKOVE, a.s., LIČNOSTI

Hvala Allahu dž.š., zahvalom dostojne samo Njemu, Gospodaru svjetova, Stvoritelju nebesa i zemlje, i neka je salavat i selam na našeg Poslanika a.s., na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve iskrene sljedbenike Pravog puta. Poštovana braćo, u mjesecu smo rebiu-l-evelu čiji 12-ti dan, koji počinje s večerašnjim ezanom za akšam, tradicionalno obilježavamo kao dan rođenja Poslanika islama, Muhammeda, a.s., te tim povodom aktivnije podsjećamo i sebe i druge na život plemenitog Poslanika i poruke i pouke koje nam je ostavio. Iako o Poslaniku, a.s., govorimo mnogo moje isksutvo razgovora s džematlijama mi pokazuje da nažalost ne znamo dovoljno o njegovom životu, ba rne onoliko koliko bi trebalo obzirom na važnost tog znanja. Posalnikov život, njegova ličnost ne mogu se motriti kao što motrimo život neke druge historijske ličnosti pa se zadovoljavamo znajem kad je rođen, kad je umro i neke osnovne karakteristike  tog života. Poslanik i njegov život su neiscrpni izvor najljepših primejra i uputa i nemaju premca. Zato trebamo pored historijskih znati i sve druge odlike Poslanikovog, a.s., života i uzimati pouku i poruku iz njih. Ja sam za današnju hutbu pripremio podsjećanja na neke odlike koje smatram jako bitnim za poznavanje:

Otac mu je preselio prije njegova rođenja

Bio je još u utrobi majke kada mu je otac preselio na Ahiret u Medini, na trgovačkom putu za Siriju. Njegov djed Abdul-Muttalib preuzeo je brigu o njemu.


Sa šest godina ostaje i bez majke

Božija sudbina i određenje htjeli su da Muhammed, 'alejhisselam, ne živi dugo ni sa svojom majkom. U šestoj godini života on, u društvu majke i robinje Ummu Ejmen, odlazi u posjetu svojim dajdžama i rodbini u Medini. Tom prilikom majka mu je pokazala kuću u kojoj je umro njegov otac i mezar gde je ukopan. Nakon mjesec dana boravka u Medini, majka Amina odlučila je da se vrate u Mekku i, prilikom povratka, u mjestu El-Ebva' dvadeset tri milje južno od Medine, ona se razboljela i uskoro umrla. Tu je i ukopana a Ummu Ejmen je ucviljeno dijete vratila u Mekku. Od tada je Muhammed, 'alejhisselam, postao dvostruko siroče. O tome govori i Kur'an časni: Zar (ti Muhammede) siroče nisi bio, pa ti je On utočište pružio, i za pravu vjeru nisi znao pa te na Pravi put uputio. (Ed-Duha, 6-7)


Sa osam godina ostao je bez djeda

Dvije godine nakon majčine smrti, tj. kada je Muhammed, a.s., navršio osam godina, umire mu i njegov djed. To se desilo devete godine od Godine slona. Nakon toga, o Muhammedu, a.s., brinu njegov amidža Ebu Talib i njegova supruga Fatima. Ebu Talib je bio izuzetno plemenit i gostoljubiv čovjek što mu je pribavilo veliko poštovanje među Kurejševićima. Od tog vremena, kada je Muhammed, 'alejhisselam, kao osmogodišnje siroče stigao u njegovu kuću, Ebu Talib će do kraja života (tj. više od od četrdeset godina) biti Poslanikov zaštitnik.

Poslanik je od osme godine privređuje čuvajući ovce

Kada je Muhammed, 'alejhisselam, došao u kuću svoga amidže, gdje je bilo mnogo usta koja treba nahranit, počeo je da radi i privređuje. čuvao je, za sitne novčiće, stada nekih kurejševićkih porodica na proplancima Mekke. Tog perioda Poslanik se sjećao i kasnije, a u hadisu koji bilježi Buharija u Sahihu, rekao je: Allah nije poslao nijednog poslanika a da on nije čuvao ovce. (Ma bea'sellahu nebijjen illa ve kad re'a el-ganem).
Poslanik je taj posao radio gotovo trinaest godina, tj. do svoje dvadeset i prve godine života, kada se počeo baviti trgovinom. Tako je zarađivao za svoje životne troškove i nije bio na teret svome amidži koji je imao brojnu porodicu.Poslanik je osjećao odvratnost prema besposličarenju i beskorisnim radnjama. Govorio bi: “Bože moj! Tebi se utječem od bezvoljnosti i nedostatka vedrine, od klonulosti i lijenosti i od nemoći i bijede.”

Muslimane je i u vremenu poslanstva bodrio na rad i govorio je: “Robovanje ima sedamdeset dijelova, a najbolji dio je zarada na dozvoljen način.”

Povjerljivost i poštenje

Među ljudima je zbog svoje povjerljivosti i poštenja postao poznat  tako da je dobio nadimak El-Emin, Povjerljivi.

Porodični moral

Unutar porodice Poslanik je bio ljubazan. Prema svojim suprugama nije pokazivao nikakvu grubost. Savjetovao je i naglašavao da se sa ženama postupa lijepo i govorio je: “Svi ljudi imaju i lijepe i ružne osobine. Muškarac ne treba uzimati u obzir samo nepoželjne strane svoje supruge i ostavljati je, jer svaki put kada bude oneraspoložen zbog jedne njene osobine, druga njena osobina biva razlogom njegova oraspoloženja i ovo dvoje treba zajedno uzeti u obzir.”
Prema svojoj djeci i unucima bio je izuzetno osjećajan i ljubazan. Iskazivao im je ljubav. Igrao se s njima. Nosio ih je na ramenima...

Ponašanje prema robovima
Prema robovima je bio izuzetno ljubazan. Ljudima je govorio: “Oni su vaša braća. Koju god hranu da vi jedete, nahranite i njih istom. Koju god odjeću nosite, odjenite i njih istom. Ne namećite im nepodnošljive poslove. Sami im pomažite u poslovima. Ne oslovljavajte ih riječima robe ili sluškinjo (što upućuje na posjedništvo), jer smo svi u posjedu Božijem i zbiljski vlasnik je Bog, već ih oslovljavajte riječima mladiću ili djevojko. U islamskom vjerozakonu predviđene su sve moguće olakšice za oslobađanje robova kako bi se robovlasništvo okončalo oslobađanjem svih robova. Poslanik je smatrao prodaju roblja najgorim zanatom i rekao je: “Najgori ljudi kod Uzvišenog Gospodara su trgovci robljem.” Postupamo li danas ovako prema radnicima koji nisu robovi neog slobodni ljudi? Brinemo li se da im isplatimo dnevnice prije nego se osuši znoj na njihovim leđima kao je preporučio plemeniti Polsanik?


Čistoća i ugodni mirisi

Poslanik je veoma volio čistoću i ugodan miris. I sam je to u životu provodio, a i drugima je preporučivao isto. Svojim prijateljima i sljedbenicima je naglašavao da svoje tijelo i kuću drže čistim. Naročito ih je petkom poticao da uzimaju gusul i da se namirišu kako se ne bi osjetio njihov neugodan miris, a potom da dođu na džumu-namaz.


Ophođenje i saobraćanje

U obraćanju ljudima bio je ljubazan i vedrog lica. Svima je prvi nazivao selam, čak i djeci i robovima. Ni pred kim nije pružao noge i nije se naslanjao ni u čijem prisustvu. Obično je sjedio na koljenima. Na skupovima je običavao sjediti u krugu kako skup ne bi imao gornji ili donji dio i kako bi svi imali jednak položaj.


Brigao bolesnim
Raspitivao se o ashabima. Ukoliko u tri dana ne bi vidio nekog ashaba, raspitivao bi se o njemu. Ako bi ashab bio bolestan, posjetio bi ga, a ako je bio u nevolji, pomagao bi mu. Na skupovima nije gledao i nije oslovljavao samo jednu osobu, već je svoj pogled usmjeravao na skup. Bilo mu je odvratno da on sjedi, a drugi služe. Ustajao bi i sudjelovao u poslovima. Govorio je: “Bogu nije drago da vidi roba koji vjeruje kako ima neku prednost nad drugima.”

Blagost uz čvrstoću

U vezi sa ličnim pitanjima i onim što je bilo u vezi sa njegovom ličnošću Poslanik je bio nježan, blag i brzo bi praštao. Njegovi veliki historijski oprosti bili su jedan od razloga njegovog napretka. Međutim, po pitanju načela i onoga što se ticalo svih ljudi, tamo gdje je granica bio zakon, pokazivao je čvrstinu i tu nije smatrao umjesnim praštanje. 


Robovanje (ibadet)

Dio noći, ponekad pola, ponekad trećinu, a ponekad dvije trećine Poslanik je provodio u ibadetu. Iako bi radio po cijeli dan, naročito dok je boravio u Medini, on nije smanjivao vrijeme ibadeta. Svoj potpuni smiraj je pronalazio u molitvi i šaputanju sa Bogom. Njegov ibadet nije bio posljedica žudnje za Džennetom ili straha od Džehennema; naprotiv, bio je protkan ljubavlju i zahvalnošću.
Jednog dana jedna od supruga mu je rekla: “Zašto toliko činiš ibadet? Tebi je oprošteno!” Odgovorio je: “Zar da ne budem zahvalni rob?”
Suprotstavljao se monaštvu, osamljivanju, povučenosti i napuštanju porodice. Neki ashabi, koji su donijeli ovakvu odluku, bili su predmetom osporavanja i ukora. “Vaše tijelo, žena i djeca i vaši prijatelji – svi imaju prava nad vama i trebate ih se pridržavati.”
U osami je dugo ibadetio. Ponekad je na sjedenju satima bio zaokupljen učenjem. Međutim, kada bi klanjao u džematu, nastojao je skratiti namaz, smatrajući da je potrebno imati obzira prema najnemoćnijim džematlijama i savjetovao bi da se pazi na njih.


Jednostavan način života

Hranu je jeo na jednostavan način. Odjeću je oblačio na jednostavan način i jednostavno se kretao. Prostirka mu je bila pretežno hasura. Sjedio je na zemlji. Svojim rukama je muzao kozu, jahao je jahalicu bez sedla i samara i strogo je branio da neko hoda u njegovoj pratnji. Hrana mu je uglavnom bila ječmeni hljeb i hurma. Obuću i odjeću je krpio svojim rukama. Iako je primjenjivao jednostavnost, nije bio zagovornik siromašnog načina življenja. Smatrao je da su imetak i bogatstvo potrebni i da trebaju biti stavljeni u korist društva i iskorišteni u zakonom odobrene svrhe. Govorio je: “Kako je dobar čist imetak za dobrog čovjeka!”
Što bi značilo “Kako li je lijepo bogatstvo koje se stekne na zakonit način za čovjeka koji je dostojan da ga posjeduje i zna kako ga koristiti.”
Također je govorio: “Kako je bogatstvo lijep pomagač bogobojaznosti!”

Volja i ustrajnost

Poslanikova volja i ustrajnost bila je bez premca. Prenijela se sa njega na njegove prijatelje. Vrijeme od dvadeset i tri godine njegovog Poslanstva je u cjelini lekcija volje i ustrajnosti. U životu se Poslanik više puta nalazio u okolnostima kada su nadanja bila odsječena sa svake strane, ali on ni na tren u svojim mislima nije dopustio pomisao na poraz. Njegova snažna vjera u uspjeh nije se ni na tren poljuljala. Nikad nije postupao na način na koji su postupali diktatori.
Sa ashabima se savjetovao o poslovima o kojima nije primio naredbu od Uzvišenog Gospodara i uvažavao je njihova mišljenja. Na ovaj način je u njima stvarao osjećaj vrijednosti. U


Red i disciplina

Poslanikovim poslovima su vladali red i disciplina. Svoje vrijeme je dijelio i drugima je savjetovao da to rade. Ashabi su se pod njegovim uticajem dosljedno pridržavali reda. Odluke za koje je smatrao da ih ne treba obznaniti nije obznanjivao da ne bi, ne daj Bože, neprijatelj saznao za njih. Spremnost da se sasluša prigovor i odbojnost prema hvaljenju i ulagivanju
Poslanik je ponekad bio suočen sa prigovorima nekih prijatelja, ali bez pokazivanja grubosti i njihova bi mišljenja pridobio i usaglasio sa onim što je on sam odlučio. Osjećao je odvratnost prema pretjeranoj hvali i ulizivanju.
Govorio je: “Bacite prašinu u lice hvaliteljima i ulizicama!”


Borba sa slabostima

Poslanik nije iskorištavao slabosti ljudi i njihovo neznanje. Naprotiv, borio se protiv ovih pojava i ljude je obavještavao o njihovom neznanju. Na dan preseljenja Ibrahima, Poslanikovog osamnaestomjesečnog sina, desilo se da je došlo do pomračenja Sunca. Ljudi su govorili da je razlog pomračenja nedaća koja je zadesila Poslanika. On nije prešutio ove neznalačke izmišljotine ljudi i nije iskoristio ovu slabost, već je otišao na minber i rekao:
“O ljudi! Mjesec i Sunce su dva Božija znaka, i ne pomračuju se zbog nečijeg umiranja!”


Način promicanja vjere

U promicanju islama Poslanik je imao jednostavan pristup i nije bio strog. Više se oslanjao na radosne vijesti i nadu nego na strah i prijetnju. Jednom svom prijatelju, kojeg je poslao u Jemen sa zadatkom da promiče islam, naredio je: “Olakšaj, a ne otežaj, obraduj ih lijepim vijestima i nemoj stvarati u njima odbojnost.”


ukazivanje na važnost obrazovanja i znanje

Poslanik je podsticao na znanje i pismenost. Govorio je: “Traženje znanja je stroga obaveza svakog muslimana i muslimanke.”
Ovo naglašavanje i podsticanje na traganje za znanjem omogućilo je da muslimani jedinstvenom željom i brzinom krenu u potragu za znanjem po cijelome svijetu.
Gdje god da su našli naučna djela, sakupljali su ih i prevodili, sami su proučavali knjige i tako, pored toga što su postali spona između stare grčke, rimske, perzijske, egipatske, indijske kulture sa novom evropskom, sami su stvorili jednu od najveličanstvenijih civilizacija i kultura u historiji čovječanstva, koja je prepoznatljiva po nazivu islamska civilizacija i kultura.

Poslanikova narav je bila, kao i njegov govor i vjera, sveobuhvatna i svestrana. Historija ne pamti tako veliku ličnost, koja je kao on u svim ljudskim aspektima bila na razini savršenosti i potpunosti. Njegov život bio je Kur'an i kako da shvatimo Božiju objavu ako ne poznajemo Poslanikov život.

Molimo Allaha Uzvišenog da nam omili našu vjeru, podari korisno znanje i da učini da budemo od onih koji rade dobro i slijede ono što je najljepše. Molim Uzvišenog Allaha da nam primi naše dove koje smo Mu danas uputili i da upiše kao dobra djela na Danu obračuna. Molim Uzvišenog Allaha da svim muslimanima i muslimankama olakša put do Dženneta i da njihovo prebivalište učini džennetu'l firdewsom.Amin!

 

Hutbu pripremio: Esad Bajić

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн