Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci

IMG 20140718 131300

Nova gradska džamija u Konjicu, 18.07.2014.g.

Hatib: Esad Bajić 

 

Drago braćo, u mjesecu smo posta, mjesecu pokajanja, mjesecu čuvanja od grijeha, mjesecu bogobojaznosti, mjesecu ustrajnosti i odricanja u ime Allaha, mjesecu zikra i mnogobrojnih ibadeta, mjesecu ljubavi, bratskih susreta, opraštanja i potpomaganja, mjesecu sedekatu-l-fitra, mjesecu Kur’ana, lejletul-Bedra, lejletul-Fetha a jučerašnjom noću mi smo ušli u zadnjih deset dana i noći mjeseca ramazana, u vrijeme u kojem se kako predaje prenose nalazi najodabranija noć, noć Kadra.

 

“Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”. (El-Kadr, 1-5.).

Ni Muhammed a.s. nije precizno označio kada je noć Lejletul Kadra, mada je kako predaje prenose približno odredio vrijeme mubarek noći Lejletul-Kadra. 

Prenosi se da je Muhammed a. s. rekao: “Tragajte za Lejletul-Kadrom u zadnjoj desetini ramazana”. 

Također se prenosi: “Tragajte za Lejletul-Kadrom u neparnim noćima posljednje desetine ramazana”. 

 

Poslanik a.s., je boravio u pećini Hira kada mu je došao melek Džibril i donio prve riječi zadnje Božije objave Kur’ana časnog:: “Ikre ... “ ! “Uči ...”! (Buharija, tom I. str. 23). 

 

To je bilo u noći Kadra, to je bio trenutak kad je kroz vasionu odjeknula Allahova poruka, koja je nagovijestila vrijeme istine, vrijeme nauke i i razuma. Kur’an ovu noć Objave naziva “Lejletul – Kadr”, što znači da je to noć časti, najveće vrijednosti i priznanja, a također je naziva i sa imenom “Lejletun-mubareke”, noć blagoslova, blagodati, najvećih darova i poklona. Nesumljivo je da je Kur’an objavljen u noći Kadr, i da je ta noć u mjesecu ramazanu. O ovoj noći svjedoče i ajeti sure Ed-Duhan (4-6): “U njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje, po zapovijedi od Nas! Mi smo zaista slali poslanike, milošću tvoga Gospodara.”

 

Svi mi koji tražimo i očekujemo priskrbljavanje vrijednosti  Lejletul- Kadra trebamo to činiti u duhu Poslanikove, a.s., poruke koju bilježe Buharija u svome Sahihu i Muslim u svome Sahihu od Ebu-Hurejre: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Ko noć Kadr provede u ibadetu /duboko/ vjerujući i nadajući se /nagradi/, bit će mu oprošteni raniji grijesi.'"

 

Noć Kadr je noć Allahove milosti sa kojom je došla objava i poslanstvo Muhammedu a. s. Allah dž. š. u Kur’anu veli: “Ve ma erselnake illa rahmeten lil-alemin”, što znači: “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali”. (S. El-Enbija, 107.). 

 

Prenosi se od Muhammeda a. s. da je rekao: “Kada nastupi noć Kadr silazi Džibril sa skupinama meleka čineći dove i donoseći pozdrave svakom onom koji je u molitvi u položaju stajanja ili sjedenja i spominjanju Allaha dž. š.”

 

Ebu-Hurejre prenosi: "Kad je došao ramazan, Allahov Poslanik, a.s.,  rekao  je: "Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljeni mjesec u kome vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju dženetske, a zatvaraju džehenemske kapije. U njemu su okovani šejtani. U njemu je jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njenog dobra, taj je, zaista, uskraćen, zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci." 

 

Lejletul-Kadr je i noć u kojoj se prima svaka iskrena dova, želja i nada.  Imajući na umu da je Dova ili molba Allahu dž. š. bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletur-Kadra dokučimo Allahovu milost, blagodat i bereket. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka treba uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze s njegovim Stvoriteljem, od jutarnjeg buđenja do večernjeg lijeganja; da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha dž. š. da im primi tewbu – pokajanje. 

 

Od hazreti Aiše se prenosi da je pitala Resulullaha šta je najbolje učiti u noći Lejletul-Kadra, a Resul je odgovorio: “ Allahumme inneke ‘afuvvun, tuhibbul-‘afve, fåfu annii”, što na bosanskom jeziku znači: “Bože, Ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa oprosti i meni”. 

 

Ne smijemo zaboraviti da je noć Kadra, noć Kur’ana, i da je Objava počela riječima “Uči (čitaj, proučavaj, saznaji…)

 

Ne smijemo zaboraviti da je Kur’an mudžiza našeg Poslanika. Znamo s kakvim su mudžizama dolazili prijašnji Božiji poslanici. Bila su to , kako narodski kažemo, čuda koja su trebala ubjediti njihove narode u istinitost njihova poslanja ijedinost Uzvišenog Gospodara. Poslaniku Muhammedu, a.s., kao mudžiza data je Božija riječ, Kur’an, koja se nije desila jednom da joj nazoče samo oni koji su tu prisutni, nego je dostupna svakom i u svim vremenima pa i nama danas.

 

Ako doživimo noć Kadra kao noć Kur’ana onda i njeno traženje, čekanje trebamo doživjeti na način ličnog preispitivanja koliko smo okrenuti u svojim životima porukama naše Knjige. Koliko smo narod  “nauke i znanja, razuma i promišljanja, shvatanja i dijaloga” koliko smo spremni odreći se dunjaluka I izolovat u svoje pećine Hira u ovom suvremenom vaktu, kako bi smo omogućili sebi da čujemo Objavu. Naše vrijeme danas svjedoči da mi Objavu ne čujemo, čujemo njene riječi ali ne čujemo njene poruke. A “Ikre” nije smao riječ, “Ikre” je poruka koja od na straži da u “ime Gospodara našeg koji stvara” učimo, osposobljavamo se da sebe i našu društvenu stvarnost dovedemo u znak jednakosti sa cjelokupnom Božijom porukom. Da izgradimo društvo pravde i pravičnosti, kojim će rukovoditi znanje i mudrost a ne neznanje, predrasude i praznovjerja, društvo socijalne jednakosti, čestitosti, istinoljubivosti i poštenja a ne društvo nemorala, nejednakosti, protežiranja jednih na račun drugih, potlačenosti, društvo štela, mita, kamata, izrabljivanja i sl.

 

U zadnjem ajetu sure Bekare Uzvišeni objavljuje:  Ne opterećuje Allah dušu, izuzev mogućnošću njenom. Imaće ona šta zasluži, a protiv nje je šta zavrijedi. (Mlivo 2:286)

 

Pored komentara ovih Božijih riječi u kojima se  tumači da nismo, Božijom milošću, opterećeni onim što ne možemo, naći ćemo i tumačenja koja u ovim riječima nalaze potvrdu da je za sve ono što nam je Allah propisao u Kur'anu nama dat i potencijal i mogućnost da to sprovedemo u djelo, ličnu i društvenu stvarnost, potrebno je samo da ispoštujemo načela Kur'ana, da ispunimo uzroke koje Kur'an navodi kao potrebne da bi se kao posljedica postigla kur'anska pravda u ličnom i društvenom životu.

 

Za noć Kadr u našoj tradiciji je vezano mnoštvo kazivanja kojima se pokušavala dočarat veličina ove noći. Ja se sjećam kazivanja svog rahmetli dede koji je govorio da u toj noći ima trenutak kada se „nebesa otvore“ i šta god čovjek zamoli ispuni mu se. No, želim skrenuti pažnju da kako postoji svemir oko nas i njegovi ajeti tako mi svak u sebi posjeduje jedan unutrašnji svemir čiji su nam prolazi blizi i lakši za otvorit. Allah, dž.š, kaže da će nam pokazati svoje ajete u nebeskim prostranstvima i u nama samima, kako bi dokazao da je Kur'an istina (Fussilet, 53).

Onaj koji tragajući u ime Boga za svojim unutrašnjim svemirom, trudeći se da ga podesi i udesi na način kako je Allah uredio vanjski svemir u kom sve ima mjeru, ulogu, važnost, svoje zašto i svoje zato, svoju tačnost i sklad što se najpreciznije opisuje riječju takva - bogobojaznost, takav će najlakše i najprije  otvoriti i nebeska vrata i dosegnuti vrijednost noći Kadr.

 

Teško je vjerovati, a Allahova milost je neizmjerna, da će oni koji su nemarni spram Božijih propisa, odlaskom na teraviju samo 27. noći osvojiti „bingo“ i rješiti se svih problema. No, ne treba ni takve obeshrabriti, odazovu li se Božijom milošću njihova srca na poziv Božije objave u ovoj noći, priklone li joj se i ustraju li uz priklanjanje njoj u danima i noćima  koji slijede, pa Allah je milostiv i odaziva se onima koji ga dozivaju.

 

Često kada razmišljamo o posebnim prilikama razmišljamo i šta bi trebali zamolit od ovosvjetskih stvari. To je naravno stvar svakog od nas, ja želim i sebi i vama ovdje skrenuti pažnju na neke stalne vrijednosti koje treba tražiti a uz pomoć kojih se sve drugo može obezbjediti, u svakom vremenu i u svim okolnostima, o tim vrijednostima govori Kur’an:

 

“A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!”(El-Bekare, 197)

“Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i postigne bogobojaznost Allah voli.” (Ali ‘Imran, 76)

“I Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani bogobojaznih.”(El-Bekare, 194)

Kada govori o Kur’anu u drugom ajetu sure Bekare Allah nam obajvljuje da je Kur’an uputa onima koji su mutekini, posjednici takvaluka, bogobojaznosti:

“Ova Knjiga, u koju nema sumnje uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali (imali takvaluk) i vjerovali” (El-Bekare, 2) kada nam Allah govori o razlogu propisivanja posta kaže: “… da biste bili bogobojazni (da biste stekli takvaluk).” (El-Bekare, 183)

 

Kada promislimo ovo do sad rečeno onda noć Kadr treba da doživljavamo kao vrhunac bogobojaznosti, takvaluka, svijesti o Bogu, snagu koja će nas pokrećati siratal musteqimom narednu godinu dana.

 

Uzvišeni Bože, selam i salavat našem Poslaniku Muhammedu s. a. v. s., njegovom Ehli–bejtu, ashabima i šehidima.  Smiluj se Bože našim roditeljima, imamima i učiteljima. Ukabuli naše ibadete u ramazanu i veličanstvenoj noći Kadra. Uputi nas na pravi put. Podari nam mira, sloge i rahatluka. Bože ojačaj nam sigurnost i pomozi nam da u ovim krajevima čuvamo i očuvamo Tvoju uzvišenu vjeru Dini-Islam sve do Sudnjeg dana. Podari nam dragi Allahu da ti iskreno robujemo i da budemo bogobojazni! Amin ja Rabbi!

Literatura:

Kur'an – prevod B. Korkut i M. Mlivo

Sahihul-Buhari – prevod H. Škapur,

Ibn Kesir, Skraćeni tefsir, str 1567.

Muhammed El-Gazali, tematski tefsir kur’anskih ajeta, str. 729

Islamska misao, juli 1981. broj 32. str. 23-27.,

Preporod, 01. juli 1984. broj: 13/333. str. 1-6.).

Osman Kavazović, Hutba o vrijednosti noći Kadr (http://www.medzlisgunja.com)