Mon09202021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić OPSKRBA I BLAGOSTANJE

OPSKRBA I BLAGOSTANJE

“Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi. “(Hūd, 6.)

Mišljenja sam da će ova današnja hutba biti slušanija mnogo pomnije nego neke druge teme. Govor o opskrbi i zaradi interesantan je današnjim ljudima. Sve se vrti oko zarade. Pri tom, nažalost, uglavnom govorimo o materijalnom blagostanju i zaradi dok je priča o opskrbi moralnim i drugim nematerijalnim vrijednostima rijetka.

Vrlo često kada govorim o ovoj temi pa nakon spominjanja opskrbe spomenem duhovnu opskrbu osjetim kod jednog broja slušalaca da im zainteresovanost splahne. Kao, ono, ponadali se da ću govoriti kako da steknu nešto a hodža se opet prebacio na onaj svijet. Danas ću govoriti i o duhovnoj ali i o materijalnoj zaradi, opskrbi. Na kraju ove hutbe navest ću predaje koje ukazuju kako i koje naše djelovanje doprinosi nafaci i opskrbi a koje odbija opskrbu.

Blagostanje je stanje u kojem imamo sve što nam je potrebno i ono se zamišlja, doživljava i osjeća kao mir i radost. Mir osjećamo zbog sigurnosti da je sve kako treba. Blagostanje je prirodno stanje svakog čovjeka i sastavni je dio naše istinske prirode. Većina nas pojam blagostanja veže za materijalno bogatstvo. No, ako se okrenemo Kur’anu, našem vodiču i objašnjenju za sve vidjet ćemo mnoge primjere, mnoge ajete koji nam ukazuju da to nije tako. Vidjet ćemo da materijalna dimenzija nije jedina a ni nužna komponenta blagostanja.

Kad proanaliziramo kur’anska i hadiska kazivanja o blagostanju vidjet ćemo da se blagostanje više tiče naše svijesti, našeg pogleda na život i dešavanja, dakle same naše vjere a da je imanje ili neimanje tek samo jedan od činilaca u tom mnogo širem spektru doživljaja . Primjer imamo u našem ramazanskom postu. Izvana gledano stanje postača nije stanje nekog blagostanja. No, iskustvo svakog od nas će posvjedočiti da su ti trenutci itekako ispunjeni blagošću, mirom i zadovoljstvom, bez obzira i na glad i na žeđ i na iscrpljenost.

Bez obzira na količinu i ovozemaljski način dolaska do opskrbe, ne smijemo smetnuti s uma da uvijek iza toga stoji Allah, dž.š.:

Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah. (En-Nahl, 112.)

Uzvišeni Allah daje opskrbu na različite načine. Nekada je opskrba u vidu imetka, novca, materijalnog bogatstva, nekada je opskrba u vidu potomaka, a nekada je, opet, opskrba u vidu prirodnih davanja. Lani nismo znali šta ćemo od voća a ove godine nema ni zametka.

Za nekog je bogatstvo samo novac a za nekog je bogatstvo u roditeljima, porodici, bratu i sestri, iskrenim prijateljima, iskrenom džematu i zdravom društvu.

Osnovna opskrba za vjernike je ono o čemu govorim danas i svih prethodnih hutbi: UPUTA, KUR’AN. On je osnovna opskrba i za ovaj i za budući svijet a mi vjernici ne možemo razdvajati na jedno i drugo. Vrlo često neko upita: Kako taj i taj nit pokazuje da vjeruje nit o Bogu da misli a ima svega? Potražićemo dogovor u kur’anskim ajetima:

“…Ima ljudi koji govore: "Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovome svijetu!" Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore: "Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!" Njih čeka nagrada koju su zaslužili! - A Allah brzo sviđa račune.” (Bekare 200-202)

Citirani ajeti iz sure Bekare svjedoče nam da ima ljudi koji hoće samo ovaj svijet. Oni čine loše ali čine nekad i dobro. Ako su se opredjelili samo za ovaj svijet logično je da će im i siplata za dobro biti već na ovom svijetu, no takvi na onom svijetu kako Kur’an svjedoči neće imati ništa. Mi pak radimo i za ovaj i za onaj svijet. Poput radnika koji primi platu 1000 KM al’ mu se 400 KM od tog ostavlja za penzije. Neko traži svih 1000 odmah. Neće penziono, neće zdravstveno, uzima sve i trenutno glednao ima više od onog drugog, no, kad dođe vrijeme starosti, ovaj drugi ima penziju dok ovaj prvi nema.

Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu – umnogostučićemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu – daćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. (Eš-Šura, 19-20.)

Kako god tragali za hranom, zdravljem, odjećom i porodicom, trebamo tragati za kur’anskom opskrbom, koja je trajna i predstavlja opskrbu koja nam je dovoljna za spas i vječnu sreću.

“Allah je Opskrbitelj (er-Rezzāk), Moćni (Zul Kuvve) i Jaki (el-Metīn)! (Ez-Zārijāt, 58.)

Vezanje za ovo Lijepo Božije Ime ogleda se u čovjekovoj konstantnoj potrebi za opskrbom bîvanja, egzistiranja, i vječnoga života.

Lišavanja čovjeka i ljudskog društva blagodati i blagostanja neodvojivo je od Božije volje, bez bozira šta ekonomisti danas govorili: “To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kojem ga je darivao – sve dok se on sam ne promijeni – Allah sve čuje i sve zna.”( El-Enfal, 53.)

Među predajama koje se pripisuju Allahovom Poslanik, a.s., u dostupnoj literature sam našao:

- „Neće ni u jednu kuću ući – a da je neće razoriti i bez blagoslova ostaviti – nijedno od četvero: izdaja, krađa, pijenje opojnih pića i blud.“

-„Ljudi će biti u dobru sve dok naređuju činjenje dobra i odvraćaju od činjenja zla i međusobno se potpomažu u dobročinstvu i u bogobojaznosti. A kada prestanu tako činiti, od njih će biti oduzeti blagoslovi i jedni druge će tlačiti pa im neće biti pomagača ni na Zemlji, ni na nebu.“

-Allahov Poslanik, a.s., objašnjavajući nesreće koje će pogoditi nemarnog u njegovom klanjanju, rekao je: „Što se tiče onih na Ovom svijetu, prva je da će Bog dići blagoslov s njegova života, Bog će dići blagoslov iz njegove opskrbe, Bog i će izbrisati biljeg dobrih s njegova lica, nijedan posao koji bude radio neće biti vrednovan nagradom, njegovo moljenje neće stići do neba, a šesta je da on neće imati udjela u moljenju dobrih robova.“

-"Ko bude želio da se otvori putevi obilja u njegovoj nafaki i produži život, neka čuva rodbinske veze."

-„Zaista, Bog ima ljude koje posebno blagodatima obasipa zarad koristi ostalim ljudima. I On ih u njih zadržava sve dok ih oni dijele, a kada ih uskrate, On ih od njih oduzme i prenese drugima.“

-"Ko bude ustrajan u traženju oprosta, Allah će mu iz svake teškoće naći izlaz, osloboditi ga svake brige i opskrbiti ga odakle se i ne nada."

  

Nemaran odnos prema namazu, laž, uskraćivanje zekata, varanje muslimana, blud, zaklinjanje pri prodaji, izostavljanje učenja bismile pri počimanju posla i niz drugih ružnih osobina su u hadiskim tekstovima okarakterisani kao činioci koji sprječavaju blagostanje i opskrbu.

Logično je da ostavljanje ovih loših osobina biva razlogom uvećanja.

"Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati...” (Ibrahim, 7.)

Među činiocima koji doprinose uvećanju obskrbe je dijeljenje sadake: Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati! (El-Bekare, 245.)

“Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje”. ( Sebe’, 39.)

Dakle, draga braćo, sva opskrba je u osnovi od Allaha i iskren odnos i upućenost na Uzvišenog pravi je put za rješavanje naših problema. Vrlo često se susrećemo u životu sa istim ili i većim iznosom zarade a smanjenjem njene koristi. Da smo nekad bolje živjeli se 300 KM nego sad sa 600 KM plate nije uvijek krivo povećanje cijena života nego i remećenje Božijih propisa kroz gore nabrojane faktore kojima treba pridružiti i naše pristajanje na kamatu i mnoge druge uvijek ne halal izvore prihoda. Veliko je i naše opšte nezadovoljstvo koje je u jednoj mjeri povezano sa mnoštvom prohtjeva koji i nisu islamski pa tako uhvatimo sebe u smješnoj situaciji da se žalimo Bogu što nemamo sredstva koja bi utrošili u haramu ili u najmanju ruku sumnjivim transkacijama…

“Vi ne volite nešto, a ono može hiti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas.-Allah zna, a vi ne

znate!” (El-Bekare, 216.) U drugom ajetu Uzvišeni kaže: “Moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” (En-Nisa, 1 9.)

Molimo Uzvišenog da nas uputi na Pravi Put, na poslove u kojima je Njegova milost i zadovoljstvo, i da nas učini od onih kojima je obećao džennetsku nagradu, a On sve dobro vidi i čuje.

Neka su Božiji blagoslovi i mir na poslanika M uhammeda, njegovu časnu porodicu i časne ashabe.

 

 

Hatib: Esad Bajić, džemat Grabovci, 12.09.2014.g. / 17. Zu-l-ka'de 1435.h.g.