Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika

Najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Neka je salavat na Poslanika islama, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ustrajavaju u dobru.

Kada je objavljen Kur'anski ajet: ''I opominji rodbinu svoju najbližu'' Šu'ara 214, Allahov Poslanik, a.s., je okupio rodbinu svoju najbližu, i na brežuljku Safa im, između ostalog kazao:  Tako mi Allaha, a nema drugog boga osim Njega, ja sam zaista Allahov Poslanik, poslan vama i cijelom svijetu. Tako mi Allaha, vi ćete pomrijeti kao što zaspite, a bit ćete proživljeni kao što se, nakon spavanja, probudite. Račun ćete polagati za sve što ste uradili. Za dobro bit ćete nagrađeni dobrim, vječnim džennetom, a za loše kažnjeni kaznom, vječnim džehennemom''.

Primimo ove Poslanikove, a.s., riječi da bismo se posjetili velike istine o nama i našem životu,  koji danas jeste, sutra nije, a iza toga slijedi polaganje računa. Primimo ove riječi k znanju da bismo se podsjetili i posebne karakteristike Muhammedovog a.s., poslanstva - da se za razliku od prijašnjih poslanika Muhammed a.s., obraća cijelom svijetu. Poslanici prije njega bili su slani određenom narodu i na određeno geografsko područje, dok je Poslanik islama poslan svim narodima i cijeloj zemaljskoj kugli. Poslanik Muhammed, a.s., dakle nije poslanik samo Arapa, Perzijanaca, Indijaca, nego i svih ljudi i jednako pripada svim ljudima. I jednako pripada i nama Bošnjacima. Osjećam potrebu da u današnejm vremenu ovo jako naglasim jer prisutne su određene tendencije da se Poslanik na određeni način pokušava svojatati i koristiti za uzdizanje ovog ili onog ninteresa, bilo nečijeg nacionalizma ili nekog drugog interesa.

U govoru na oprosnom hadžu Poslanik, a.s., je pored ostalog kazao: Nikakve prednosti nema Arap nad nearapom, osim u pobožnosti.  Dakle ni Bošnjak nad nebošnjakom osim po pobožnosti.

 

Poruke Poslanika Muhammeda, a.s., nisu poput mudrosti običnih ljudi koje mi prenosimo jedni drugima:

Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. (En-Nur, 63)  

 

Uzvišeni Allah  je naredbu vjernicima da se pokoravaju Poslaniku, s.a.v.a., i da slijede njega spomenuo na oko 40 mjesta u Kuranu.

Preispitajmo svoj odnos prema Poslaniku kroz analizu njegovih savjeta iz govora koji je jednom prilikom održao na Tebuku i ocijenimo se svak za se spram ovih uputa. Ovo je dakle Poslanikov govor, njegove riječi i čitam ih sebi kao što ih čitam vama, Allah je doa da ostanu zapamćene i prenešene i do nas kako ne bismo mogli reći slijedili bi ga i slušali da smo imali priliku:

''O ljudi, Allahova Knjiga je najistinitiji govor, a bogobojaznost najčvršća veza. Ibrahimova a. s. vjera je najbolja vjera, a Muhamedovi s.a.v.s. propisi (sunneti), najbolji propisi. Spominjanje Allaha dželle šanuhu je najčasniji govor. Najljepše pripovijesti o događajima iz prošlosti nalaze se u Kur'anu. Najbolji poslovi su oni koji imaju svoje ishodište, a najgori su oni koji nemaju svoga oslonca u izvorima vjere. Najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika a..s, a najčasnija smrt je smrt šehida. Zalutati sa Pravog puta je najveća sljepoća. Najbolja djela su korisna djela. Sljepoća srca je najgora sljepoća. Gornja ruka (koja daje) bolja je od donje ruke (koja uzima). I mala količina onog što vodi dobru, bolja je od velike količine koja vodi zlu. Najgora isprika je isprika u času smrt, a najgore kajanje je kajanje na Sudnjem danu. Ima ljudi koji na džumma namaz dolaze kasno i koji se Allaha dželle šanuhu površno sjećaju. Laž je izvor najvećih grijeha. Duševno zadovoljstvo je najveće bogatstvo, a bogobojaznost najbolja opskrba. Ona je osnova svake mudrosti, što čovjek jasno spozna to se u njegovom srcu najbolje ustali. Sumnja dolazi od slabog vjerovanja. Naricanje za umrlim je običaj predislamskog doba. Obmana je žeravica džehennema, a opijanje je njegov pokrivač. Poezija je oružje šejtana, a alkohol majka svih zala. Neodgojene žene su šejtanove zamke, a neobuzdana mladost je vrsta ludosti. Najgora zarada je kamata, a najgore jelo je jelo spravljeno od imetka siročeta. Sretnik se uvijek poučava u nesreći drugoga, a nesretnik je nesretan od samog rođenja. Zaista svaki od vas putuje prema četiri aršina, odnosno svako će umrijeti i leći u grob. Kraj djelo krasi. Sve što će doći blizu je. Psovati vjernika je grijeh, a ubiti ga je kufr (nevjerstvo). Jesti njegovo meso, odnosno ogovarati ga, spada u velike grijehe. Svetost (hurmet) njegova imetka je kao i svetost njegova života. Ko se Allahu dželle šanuhu obrati za oprost, Allah će mu oprostiti, a ko drugom oprosti i njemu će Allah dželle šanuhu oprostiti. Ko se u srdžbi savlada, Allah dželle šanuhu će ga nagraditi. Onome ko se u nevolji strpi, Allah dželle šanuhu će mu dati naknadu. A ko griješi prema Allahu, Allah dželle šanuhu će ga kazniti. O moj Allahu, oprosti meni i mojim sljedbenicima. Molim Allaha dželle šanuhu da nam svima oprosti.''

Vakidi, Kitabul megazi 3/1016, Širazi, Kelimetur-Resuli 105,Abdullah ibn Muhammed ibn Abdulvehhab, Siretur-Resuli (muhtesar) 397

Ako sprovedemo ove Poslanikove upute u našu praksu, riješit ćemo se ne samo duhovnih nego i materijalnih problema u svom životu.

Od Jezida ibn Hajjana r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik dž.š. jednog dana prisutnima održao sljedeći govor: ''O ljudi, ja sam samo čovjek. Skoro će doći izaslanik moga Gospodara i ja ću se odazvati Njegovom pozivu. Ali ja vam ostavljam dvije velike stvari: jedna je Allahova Knjiga u kojoj se nalazi uputa i svjetlo. Ko se bude toga pridržavao bice na pravom putu, a ko to napusti biće u zabludi. Druga je moja porodica, za nju se uvijek sjećajte Allaha dželle šanuhu''

Sahihul Muslim 4/1873, Sahih Ibn Huzejme 4/63

U drugoj predaji sličnoj ovoj prenosi se "Božija knjiga i moj sunnet". Izabrao sam za današnju džumu ovu prvu predaju jer smo svjedoci da zbog raznoraznih ideoloških rasprava zapostavljamo spominjanje Poslanikove porodice. Zapitajmo sami sebe bismo li voljeli da se neko nakon naše smrti sjeća nas a zapostavi naše porodice, njihova prava i drugo? Da voli nas a ne voli one koje mi volimo? 

Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo''.

Petak, 25.12. 2015.g. / 14. rebiu-l-evvel 1437.h.g., Hatib: Esad Bajić, Čaršijska džamija u Konjicu