Mon09202021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Isa, a.s., u časnom Kur'anu

Isa, a.s., u časnom Kur'anu


“Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’ – i on bî.” ( Kur’an, Imranova porodica 3:59.) “On (Isa’) je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili iprimjerom za pouku sinovima Israilovim učinili.” (Kur’an, Ukras 43:59.)

Časni Kur’an, posljednja od božijih knjiga koju je Stvoritelj objavio svom posljednjem poslaniku, bez sumnje je jedina božija knjiga koju imamo a da nije doživjela nikakvepromjenje ili prepravke otkako je objavljena. Posljednja objava, koja nam dolazi šeststotina i deset godina nakon Isa’ovog rođenja, govori nam o njegovoj ulozi i misiji.Kur’an nas takođe obavještava o čudima i moći koje je Svemogući Allah podarioIsa’u, a ističe i vrline njegove majke Marije. Marija je bila pobožna žena, toliko da jedobila blagoslov od Boga i u nekoliko navrata dobila hranu sa nebesa. Isa’ovo začeće je takođe bilo natprirodno jer nije imao oca, nego je došao na ovaj svijet Božijom voljom. Božjom voljom on je progovorio od rođenja, kada je najavio ljudima da je bioBožiji poslanik. Isa’ je bio poslan kao vjerovjesnik djeci Izraela, u dugoj tradiciji Božijih poslanika koje im je poslao Stvoritelj postojanja. Bio je nosilac iste poruke kao i Božiji poslanicii vjerovjesnici koji su došli prije njega, a to su jedinstvo i nedjeljiva jednoća Stvoritelja, Eloha na hebrejskom ili Allaha na arapskom, kojih treba da se pridržavajuu skladu sa Allahovim učenjem i da se pripreme za život na onom svijetu.


“Reci: ‘Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima – od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo’.” (Kur’an, Imranova porodica 3:84).

“Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: ‘Mi neizdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.’ I oni govore: ‘Čujemo i pokoravamo se;oprosti nam, Gospodaru naš; Tebi ćemo se vratiti’.” (Kur’an, Krava 2:285).

Različiti vjerovjesnici i glasnici su poslani različitim narodima da ih pozovu na putistine, na bolji život na ovome i na onome svijetu, ali su uvijek donosili ljudima istuporuku od jednog i jedinog Stvoritelja. Tu nije bio i ne može biti bilo kakvihprotivrječnosti između različitih vjerovjesnika. Ako naiđemo na bilo kakvaodstupanja, ona potiču od izmjena i dodavanja koja su se dogodila – namjerno ili ne–u istoriji. Isa’ je poslan jevrejima kako bi potvrdio poruku poslanika i vjerovjesnika koji sudošli prije njega i kako bi donio vijesti o posljednjem poslaniku koji će doći poslijenjega. Sa njegovim imenom, Muhammed, prevedenim sa grčkog i hebrejskog kao Utješitelj ili Duh istine, u više navrata Isa’ govori o Muhammedu i značaju njegove uloge da predvodi čovječanstvo. Ovo se citira u Novom Zavjetu u sljedećim stihovima:


“Ali ja vam istinu govorim: "Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne otidem, Utješitelj neće doći k vama; ako li otidem, poslat ću ga k vama.” (Ivan 16:7)

“Još bih vam imao mnogo da kažem, ali sad ne možete podnijeti.” (Ivan 16:12)

“Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, negoće govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.” (Ivan 16:13)

“On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javit će vam.” (Ivan 16:14)

Merjemino (Marijino) začeće, rođenje i imenovanje

“Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom – sve porod jedan od drugog – a Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče: ‘Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samona službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!’ Poslije ona, kada jerodi, reče: ‘Gospodaru moj, rodila sam žensko’ – a Allah dobro zna šta je rodila – ‘a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema…” (Kur’an, Imranova porodica3:33-36).

Zaštita Merjeme i njenog djeteta

“...I ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana’.”
(Kur’an,Imranova porodica 3:36).

Merjema i njen zaštitnik Zekerijja

“To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su perasvoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi biomeđu njima kad su se prepirali”
(Kur’an, Imranova porodica 3:44).

Allah je odabrao Merjemu

“I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo…” (Kur’an, Imranovaporodica 3:37).

“I kada meleki rekoše: ‘O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljomod svih žena na svijetu učinio’.” (Kur’an, Imranova porodica 3:42
Marija govori istinu
“…A majka njegova [Marija] je uvijek istinu govorila…” (Kur’an, Trpeza 5:75).

Pripremanje Merjeme za njen zadatak

Opskrbljivanje Merjeme
“I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. ‘Odakle ti ovo, o Merjema?’ – on bi upitao, a ona bi odgovorila: ‘Od Allaha, Allah onoga kogahoće opskrbljuje bez muke’.”
(Kur’an, Imranova porodica 3:37)

Merjema je pobožna


“O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!”
(Kur’an, Imranova porodica 3:43).

Merjemina čast i vrline


“A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sinanjezina znamenjem svjetovima učinismo.”
(Kur’an, Poslanici 21:91).


“I Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli unju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.”
(Kur’an, Zabrana 66:12).

Dobra vijest o Isa’u dolazi Merjemi


“A kada meleki rekoše: ‘O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ:ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih’.”
(Kur’an, Imranova porodica 3:45)

Merjemina reakcija na vijesti da će roditi Isa’a


“Ona reče: ‘Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nijedodirnuo?’ – ‘Eto tako’ – reče – ‘Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči,Onsamo za to rekne: ’Budi!’ – i ono bude’.”
(Kur’an, Imranova porodica 3:47).

Isa’ovo začeće i rođenje

Merjemina trudnoća
“I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. ‘Utječem se Milostivom od tebe,ako se Njega bojiš!’ – uzviknu ona. ‘A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga’ –reče on – ‘da ti poklonim dječaka čista!’ ‘Kako ću imati dječaka’ – reče ona – ‘kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!’ ‘To je tako!’ – reče on.‘Gospodar tvoj je rekao: ’To jeMeni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudimai znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno’!”
(Kur’an, Merjem 19:16-21).

Merjemino odvajanje od ljudi

“I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje” (Kur’an, Merjem 19:22).

Porođajne tegobe
“I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. ‘Kamo sreće da samranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!’ – uzviknu ona.”
(Kur’an, Merjem19:23).

Isa’ovo rođenje
“I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da nižetebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe’.”
(Kur’an,Merjem 19:24-25).

Nakon Isa’ovog rođenja Isa’ savjetuje svojoj majci kako da se obraća ljudima
“A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: ‘Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti’.”
(Kur’an, Merjem 19:26).

Merjema se obraća ljudima
“I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. ‘O Merjemo’ – rekoše oni – ‘učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.’ A ona im na njega pokaza. ‘Kako da govorimo djetetu ubešici?’ – rekoše.”
(Kur’an, Merjem 19:27-29).

Isa’ brani svoju majku
“‘Ja sam Allahov rob’ – ono reče – ‘meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom meučiniti. I učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živmolitvu obavljam i milostinju udjeljujem’.” (Kur’an, Merjem 19:30-31).

Isa’ i njegova majka nisu bili božanske prirode

Isa’ i njegova majka su Allahova čuda
“I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili.” (Kur’an, Vjernici 23:50).


Isa’ odriče da je božanske prirode
“A kada Allah rekne: ‘O Isa, sineMerjemin, jesi li ti govorio ljudima: Prihvatite menei majku moju kao dva boga uz Allaha!’ – on će reći: ‘Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš’.” (Kur’an, Trpeza 5:116).

Oni koji pripisuju božanstvo Isa’u čine jeres


“Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih, sin Merjemin!’ Reci: ‘Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sveone koji su na Zemlji?’ Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što jeizmeđu njih; On stvara što hoće, i Allah sve može.” (Kur’an, Trpeza 5:17).

Isa’ nije Bog


“Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih, sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: ‘Osinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahusmatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.’ Nevjernici su oni koji govore:‘Allah je jedan od trojice!’ A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore,nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.” (Kur’an,Trpeza 5:72-74).

Isa’ nije sin Božiji


“Jevreji govore: ‘Uzejr je – Allahov sin’, a kršćani kažu: ‘Mesih je – Allahov sin.’ Tosu riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?” (Kur’an, Pokajanje 9:30).
“Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za torekne samo: ‘Budi!’ – i ono bude.” (Kur’an, Merjem 19:35).

Isa’ je Allahova riječ i duh od Njega


“O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samoistinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i negovorite: ‘Trojica su!’ Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što jena Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.” (Kur’an, Žene 4:171)

Isa’ je dobar i ljubazan prema svojoj majci
“‘I da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i nadan kada budem iz mrtvih ustajao!’ To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina onjemu – onaj u koga oni sumnjaju.”
(Kur’an, Merjem 19:31-34).

Isa’ i njegova majka su bili Božiji robovi i sluge

Isa’ je rob i sluga Allahov
“Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatimrekao: ”Budi!” – i on bî.” (Kur’an, Imranova porodica 3:59).

“On je bio samo rob koga smoMi poslanstvom nagradili i primjerom za poukusinovima Israilovim učinili.” (Kur’an, Ukras 43:59).

“Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemunajbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti.” (Kur’an, Žene 4:172).

“‘Ja sam Allahov rob’ – on[Isa’]reče – ‘meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikomme učiniti’.”
(Kur’an, Merjem 19:30).

“Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!”
(Kur’an, Imranova porodica 3:51).

Isa’ je ljudsko biće koje je Allah odabrao
“Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću!” (Kur’an, Trpeza5:75).

Isa’ je samo Allahov poslanik
“Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici.”
(Kur’an, Trpeza 5:75).

“I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isau, sinu Merjeminu, očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli. I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedneu laž utjerivali, a druge ubijali.” (Kur’an, Krava 2:87).

“Recite: ”Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što jeobjavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.” (Kur’an,Krava 2:136).

“Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega,a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur [Psalme].” (Kur’an, Žene 4:163).

“To su dokazi Naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemoonima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, uistinu, Mudri i Sveznajući. I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo – a Nuha smo još prije uputili – i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna –eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine – i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa – svi su oni bili dobri – i Ismaila I Eljese‘a i Junusa i Luta – i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali.” (Kur’an, Stoka 6:83-86).

Isa’ je poslanik djeci Izraela
“I poslati kao poslanika sinovima Israilovim: ‘Donosim vam dokaz od Gospodaravašeg… i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustimnešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zatose Allaha bojte i mene slušajte’.”
(Kur’an, Imranova porodica 3:49, 50).

“On je bio samo rob koga smoMi poslanstvom nagradili i primjerom za poukusinovima Israilovim učinili.” (Kur’an, Ukras 43:59).

Isa’ potvrđuje Toru i donosi jevanđelje
“Poslije njih poslali smo Isaa, sinaMerjemina, koji je priznavao Tevrat prije njegaobjavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji suse Allaha bojali.” (Kur’an, Trpeza 5:46).

“I poučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu” (Kur’an, Imranova porodica3:48).

“Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim Naše poslanike slali, dok nismo Isaa,sina Merjemina, poslali, kojem smo Indžil dali, a u srca sljedbenika njegovih smoblagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ganismo propisali – u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, oni o njemu ne vodebrigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici.” (Kur’an, Gvožđe 57:27).

Isa’ova čuda
Čuda ukazuju na Božiju pomoć a ne na božansku prirodu.

Isa’ je od rođenja mogao da govori

“On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit.” (Kur’an,Imranova porodica 3:46).
“A ona im na njega pokaza. ‘Kako da govorimo djetetu u bešici?’ – rekoše. ‘Ja sam Allahov rob’ – ono reče – ‘meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti.” (Kur’an, Merjem 19:29-30).
“Kad Allah rekne: ‘O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao’.” (Kur’an, Trpeza 5:110).

Stvorio je pticu od gline
“Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica.” (Kur’an, Imranova porodica 3:49).

“…i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica…” (Kur’an, Trpeza 5:110).

Izliječio je rođenog slijepca i gubavca
“…I iscijeliću slijepa od rođenja, i gubava… voljom Allahovom” (Kur’an, Imranovan porodica 3:49).

“...i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio...” (Kur’an, Trpeza5:110).

Oživljavao je mrtve

“…i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom…” (Kur’an, Imranova porodica 3:49).

“...i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao…” (Kur’an, Trpeza 5:110).

Znao je šta ljudi jedu i šta čuvaju u svojim kućama

“…i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate...” (Kur’an, Imranovaporodica 3:49).

Trpeza sa nebesa: Isa’ moli Allaha da mu ukaže čudo

“A kada učenici rekoše: ‘O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu sneba spustiti?’ – on reče: ‘Bojte se Allaha ako ste vjernici!’ ‘Mi želimo’ – rekoše oni –‘da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si namistinugovorio, i da o njoj budemo svjedoci.’ Isa, sin Merjemin, reče: ‘O Allahu, Gospodarunaš, spusti nam s neba trpezu da nambude blagdan, i prvima od nas i onimakasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!’ ‘Ja ću vam je spustiti’ – reče Allah – ‘ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznomkakvom nikoga na svijetu neću kazniti’.” (Kur’an, Trpeza 5:112-115).
Isa’u pomaže arhanđel Gabrijel
“Kad Allah rekne: ‘O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj kada sam te Džibrilom pomogao’.” (Kur’an, Trpeza 5:110).

Isa’ proklinje nevjernike među jevrejima
“Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili” (Kur’an, Trpeza5:78).

Isa’ nije umro Allah spašava Isa’a od jevreja
“…I zbog riječi njihovih: ‘Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!’ A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu umišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.” (Kur’an, Žene 4:157-158).

Isa’ovo uspinjanje na nebo
“I kada Allah reče: ‘O Isa, dušu ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi’.”
(Kur’an, Imranova porodica 3:55).

Isa’ je među onima koji će naslijediti zemlju
“Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.”
(Kur’an, Vjerovjesnici 21:105).

“I oni će reći: ‘Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u Džennetu nammjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!’ Divne li nagrade onimakoji su se trudili!”
(Kur’an, Skupovi 39:74).

“A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlačeni milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo.” (Kur’an, Kazivanje 28:5).

Isa’ predskazuje dolazak Poslanika Muhammeda

“A kada Isa, sin Merjemin, reče: ‘O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik davam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći’.” (Kur’an, Bojni red 61:6).

Za emisiju “Svijetli putevi islama” pripremio: Esad Bajić

Literatura:
Imam Muhamed Širazi,Biblija i kršćanstvo, islamski pogled
Prevela: Nataša Jevtović