Sat09182021

Last updateFri, 11 Jun 2021 3pm

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Hutbe Esad ef. Bajić Hutba: Važnost slijeđenja Muhammeda, a.s..

Hutba: Važnost slijeđenja Muhammeda, a.s..

 

Hvala Allahu Stvoritelju koji nas je stvorio, Koji nas opskrbljuje i u svakom danu nebrojenom milošću obasipa. Neka je salavat na Poslanika islama, njegovu časnu porodicu i sve one koji ustrajavaju u dobru.

 

Kao što smo kazali na prošloj hutbi Muhammed, s.a.v.s. nije tvrdio da je jedino on poslan ljudima:Reci (Muhammede): “Ja nisam prvi poslanik…” (El-Ahkaf, 9)

Kur’an spominje Poslanike prije Muhammeda a.s. kao I prijašnje objave.

Ono što je jedna od posebnih karakteristika Muhammedovog a.s., poslanstva je da se za razliku od prijašnjih poslanika Muhammed a.s., obraća cijelom svijetu. Poslanici prije njega bili su slain određenom narodu I na određeno geografsko područje, dok je Poslanik islama poslan svim narodima I cijeloj zemaljskoj kugli.

Nek na sne zavara činjenica što Poslanik nije bio u Evropi, Americi, Kini, Rusiji, fizički, njegovo poslanstvo i danas traje jer svaki dan čujemo kako ljudska srca širom planete prihvataju šehadet da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik baš kao što traje i kroz naše svakodnevno slijeđenje shodno kur’anskim ajetima:

ô‰s)©9 tb%x. öNä3s9 ’Îû ÉAqߙu‘ «!$# îouqó™é& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. (#qã_ötƒ ©!$# tPöqu‹ø9$#ur tÅzFy$# tx.sŒur ©!$# #ZŽÏVx. ÇËÊÈ  

 

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Azhab, 21)    

 

4 !$tBur ãNä39s?#uä ãAqߙ§9$# çnrä‹ã‚sù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߉ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# ÇÐÈ   

 

 

…Ono što vam Poslanik naredi toga se pridržavajte, a ono što vam zabrani toga se klonite. (El-Hašr, 7)   

žw (#qè=yèøgrB uä!$tãߊ ÉAqߙ§9$# öNà6oY÷t/ Ïä!%tæ߉x. Nä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 4 ô‰s% ãNn=÷ètƒ ª!$# šúïÏ%©!$# šcqè=¯=|¡tFtƒ öNä3ZÏB #]Œ#uqÏ9 4 ͑x‹ósuŠù=sù tûïÏ%©!$# tbqàÿÏ9$sƒä† ô`tã ÿ¾Ín͐öDr& br& öNåkz:ŠÅÁè? îpuZ÷FÏù ÷rr& öNåkz:ÅÁムë>#x‹tã íOŠÏ9r& ÇÏÌÈ  

 

 Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima
upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze
oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih
patnja bolna ne snađe.
(En-Nur, 63)  

Ÿxsù y7În/u‘ur Ÿw šcqãYÏB÷sム4Ó®Lym x8qßJÅj3ysム$yJŠÏù tyfx© óOßgoY÷t/ §NèO Ÿw (#r߉Ågs† þ’Îû öNÎhÅ¡àÿRr& %[`tym $£JÏiB |MøŠŸÒs% (#qßJÏk=|¡ç„ur $VJŠÎ=ó¡n@ ÇÏÎÈ  

 

 

I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti pravi vjernici dok za sudiju u sporovima svojim tebe(Muhammede) ne private i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. (En-Nisa’, 65)   

 

Allah Uzvišeni je u mnogim ajetima pokoravanje Sebi spaja sa pokoravanjem Njegovom Poslaniku rekavsi :  

 

$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt“»uZs? ’Îû &äóÓx« çnr–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉAqߙ§9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ß`|¡ômr&ur ¸xƒÍrù's? ÇÎÒÈ  

 

"O vjernici , pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i ulul emru ! A ako se u nečemu ne slažete , obratite se Allahu i Poslaniku , ako vjerujete u Allaha i drugi svijet ! To je bolje i poslijedice su lijepše !" 

(En-Nisa, 59 ) 

 


Allah Uzvišeni , je pokoravanje i slijeđenje Poslanika, s.a.v.s., učinio sredstvom preko kojeg se zadobija Allahova ljubav i uzrokom oproštanja njihovih grijeha . Uzvišeni Allah kaže : 

ö@è% bÎ) óOçFZä. tbq™7Åsè? ©!$# ‘ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ósムª!$# öÏÿøótƒur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRèŒ 3 ª!$#ur ֑qàÿxî ÒO‹Ïm§‘ ÇÌÊÈ  

 

 

"Reci : "Ako Allaha volite , onda mene slijedite , i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti ! A Allah prasta i milostiv je !?" (Ali - Imran , 31 )

ö@è% (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ( cÎ*sù (#öq©9uqs? $yJ¯RÎ*sù Ïmø‹n=tã $tB Ÿ@ÏiHäq Nà6ø‹n=tæur $¨B óOçFù=ÏiHäq ( bÎ)ur çnqãè‹ÏÜè? (#r߉tGôgs? 4 $tBur ’n?tã ÉAqߙ§9$# žwÎ) à÷»n=t7ø9$# ÚúüÎ7ßJø9$# ÇÎÍÈ  

 

" Reci :" Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku !" A ako se okrenete , on je dužan raditi ono što se njemu naređuje , a vi ste dužni ono što se vama naređuje , pa ako mu budete poslušni , bit ćete na Pravome putu - a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani ." (En-Nur , 54 )


Uzvišeni Allah  je naredbu vjernicima da se pokoravaju Poslaniku, s.a.v.a., i da slijede njega spomenuo na oko 40 mjesta u Kuranu .

 

Muhammed a.s., je preselio na Bolji svijet 632.g. no, to ne znači da je prestao biti za nas danas isto ono što je bio I za svoje ashabe za svog života. Svi ovi kur’anski ajeti koje smo naveli su živi, njihove poruke baš kao I naše potrebe da ga slijedimo I tom slijeđenju odgojimo I naše potomke.


$tBur JptèC žwÎ) ×Aqߙu‘ ô‰s% ôMn=yz `ÏB Ï&Î#ö7s% ã@ߙ”9$# 4 û'ïÎ*sùr& |N$¨B ÷rr& Ÿ@ÏFè% ÷Läêö6n=s)R$# #’n?tã öNä3Î6»s)ôãr& 4 `tBur ó=Î=s)Ztƒ 4’n?tã Ïmø‹t6É)tã `n=sù §ŽÛØtƒ ©!$# $\«ø‹x© 3 “Ì“ôfu‹y™ur ª!$# tûï̍Å6»¤±9$# ÇÊÍÍÈ  

 

"Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi." (Ali-Imran, 144)

 

Poznavanje života Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v.a.s je imperative svakog vjernika, nužnost, potreba, potpora i milost jer Poslanik a.s., je poslan da bude milost svim svjetovima stoga u svkaom danu našeg života trebamo da se pitmao jesmo li s Poslanikom, slijedimo li Poslanika, šta Poslanik kaže na problem u kom se nalazimo itd… a da bi smo mogli odgovoriti na ova pitanja moramo poznavati njegov život, njegove riječi, preporuke I biti u kontaktu sa njima bilo kroz društvo s onima koji znaju bilo kroz knjige koje nam to znanje čuvaju I nude nam ga u svakoj prilici.

Naša biblioteka Medžlisa iZ-e Konjic, ima dovoljan broj knjiga o životu Poslanika islama, hadiskih zbirki I drugih tekstova te vam toplo preporučujem da je koristite, jer svrha njenog formiranja jeste upravo to da u ovim ekonomski oskudnim vremenima kada ne možemo kupiti svaku knjigu ne izgubimo I priliku da iste pročitamo.

Ovdje ćemo završiti našu današnju hutubu I najavit za naredni petak, ako Bog da, nastavak govora o bitnosti slijeđenja Muhammeda a.s., zahvaljujući Uzvišenom što nas je odabrao da budemo muslimani, sljedbenici Poslanika islama, dio najodabranijeg ummeta-ummeta Muhammeda s.a.v.a.s. moleći Ga da nas milošću Svojom obaspe I naputi da slijedimo ispravnu stazu Muhammedou s.a.v.a.s. na način najljepši Amin!

 

Petak, 1.februar 2013.g., Hatib: Esad Bajić, Džemat Grabovci